KASUTUSTINGIMUSED

Üldsätted

1. Skillcable on veebipõhine kataloog loovinimestele jt teenusepakkujatele ning nende teenuste ja/või toodete tarbijatele, mille omanikuks on TripleC OÜ, reg. kood 14487595, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 1d-53, 10155.

2. Esitades portfoolio Skillcable veebiplatvormil nõustub Klient antud Tingimustega ja kinnitab, et:

2.1. ta on Tingimustega hoolikult tutvunud, nõustub Tingimustega tervikuna ja võtab endale kohustuse Tingimusi täita;

2.2. esitatud andmed on õiged ning seejuures võtab ka andmete õigsuse eest täieliku vastutuse;

2.3. tal on olemas kõik vajalikud volitused, õigused, nõusolekud Skillcableveebilehel portfoolio esitamiseks ning portfoolio esitamine (sh esitatud info) ei riku mingil määral Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja/või kolmandate isikute õigusi.

3. Tingimused kohaldavad kõikidele teenustele, mida Skillcable veebiplatvormil tarbida saab, samuti ka kõigile tulevikus Skillcable poolt pakutavatele teenustele ja/või toodetele.

4. Skillcable jätab endale kõik õigused antud Tingimuste ühepoolseks muutmiseks. Tingimuste muudatused avaldatakse Skillcableveebilehel ning need jõustuvad koheselt alates avaldamisest.

Isikuandmete kaitse

1. Skillcable’lil on õigus töödelda ning avaldada andmeid, mida Skillcable on saanud Kliendilt portfoolio esitamise teel või edaspidise suhtluse tulemusena (edaspidi: Isikuandmed), Skillcable veebiplatvormil ning kõigis Skillcable’ga seotud sotsiaalmeedia jm kanalites.

2. Skillcable tagab isikuandmeete töötlemise vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud õigusnormidele.

3. Klient annab oma nõusoleku Skillcable’lile Isikuandmete töötlemiseks, teadete saatmiseks ja/või Isikuandmete kasutamiseks eesmärgiga Skillcable veebiplatvormi laiendada, personaliseerida, paremaks muuta ja/või muul viisil arendada. Skillcable’lil on õigus Kliendi poolt esitatud andmeid kasutada ka turuuuringute tegemiseks ja/või turundustegevuseks, seal hulgas uudiskirjade, eripakkumiste saatmiseks Kliendile e-maili teel ning võimaldada sel eesmärgil Isikuandmetele juurdepääsu Skillcable veebiplatvormi tarbijatele ja koostööpartneritele.

4. Kliendil on õigus nõusolek Isikuandmete kasutamist tagasi võtta ja/või nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist ja portfoolio eemaldamist Skillcable veebiplatvormilt. Klient on kohustatud vastavast soovist teatama Skillcable’lit kirjalikult e-posti aadresil skillcable@skillcable.com

5. Skillcable kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Kliendi ja Tarbija (edaspidi: Külastaja) õigused ja kohustused ja vastutus

1. Külastaja on kohustatud Skillcable veebiplatvormi kasutades järgima käesolevaid Tingimusi, Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja häid kombeid ning tavasid. Külastaja on vastutav oma igasuguse tegevuse eest Skillcable portaalis.

2. Külastaja on kohustatud hoiduma tegevusest, mis võiksid kuidagi kahjustada Skillcable ja/või teiste Külastajate ja/või kolmandate isikute huve Skillcable veebplatvormi kasutades.

3. Külastaja on kohustatud tagama, et Skillcable veebiplatvormi Külastaja poolt üleslaetav ja/või kirjutatav sisu ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi (seal hulgas autoriõigusi).

4. Külastaja on kohustatud koheselt teada andma Skillcable veebiplatvormile juhul kui esile kerkivad asjaolud, mis ei võimalda Külastajal antud Tingimusi täita.

5. Külastaja on kohustatud suheldes teiste Külastajatega austama teiste Külastajate huve ning väärikust ning mitte avaldama ähvardavaid, solvavaid, vaenule ja/või vägivallale õhutavaid, ebatsensuurseid, ebaseaduslikule tegevusele üleskutsuvaid, teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi rikkuvaid kommentaare ega e-kirju.

6. Külastajal on õigus kasutada kõiki Skillcable veebiplatvormi poolt pakutavaid võimalusi ja teenuseid.

Skillcable õigused ja kohustused ja vastutus

1. Skillcable ei vastuta Kliendi poolt veebiplatvormis edastatud andmete sisu, õigsuse, tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.

2. Skillcable ei vastuta Külastajate ebasobiva, heade kommete ja/või seadusvastase käitumise eest.

3. Skillcable ei vastuta Klientide poolt pakutava teenuse ja/või toote kvaliteedi, sisu, maksumuse jm eest.

4. Skillcable ei vastuta Kliendi ja Tarbija vahelise kommunikatsiooni ja/või tehingute eest.

5. Skillcable on igal ajal õigust veebiplatvormi muuta, seal hulgas ka vähendada ja/või laiendada pakutavate Teenuste valikut.

6. Skillcable ei ole kohustust ega õigust jälgida Külastajate vahelist suhtlust. Külastajal on võimalik teavitada Skillcable teiste Külastajate poolsest käesolevate Tingimustega vastuolus olevast tegevusest saates Skillcable’lile sellekohase teate e-maili aadressile skillcable@skillcable.com

Intellektuaalne omand

1. Tingimustega nõustudes annab Klient Skillcable portaali üles laetud intellektuaalse omandi õigustega (sh autoriõigustega) kaitstud sisu kasutamiseks Skillcable’lile mitte-eksklusiivse, üleantava, all-litsenseerimise õigusega, tasuta, kogu maailmas kehtiva litsensi (edaspidi ka Kasutuslitsens).

2. Keelatud on Skillcable‘lile kuuluva intellektuaalse omandi, seal hulgas kaubamärgi, logode, veebgraafika, kujunduste, fotode, videode jms kasutamine ilma viitamiseta allikale.

Vaidluste lahendamine ja kohtualluvus

1. Pooled üritavad kõik vaidlused ja erimeelsused lahendada läbirääkimise teel.

2. Juhul kui vaidluste ja probleemide lahendamine läbirääkimise teel ei õnnestu alluvad antud Tingimustest tõusetuvad vaidlused Harju Maakohtule.

3. Tingimustele ja nendest tõusetuvatele vaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Lõppsätted

1.Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sättega, ei mõjuta see kuidagimoodi teiste antud Tingimuste sätete kehtivust.

2.Kasutustingimused hakkavad Külastaja suhtes kehtima alates hetkest mil Külastaja alustab Skillcable veebiplatvormi kasutamist ja/või aksepteerib antud Tingimusi.

3.Kasutustingimused kehtivad kuni Külastaja kasutab Skillcable veebiplatvormi.